เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวระบบรับชำระค่าคลังสินค้า “TG e-Import Service”

08/1/2018

เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวระบบรับชำระค่าคลังสินค้า TG e-Import Service
 

          ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานเปิดตัวระบบรับชำระค่าคลังสินค้า  
TG e-Import Service ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ อาคารฝ่ายปฏิบัติการบินไทย (OPC) สุวรรณภูมิ  (ดังรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมานี้)   

 

            ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ ctatinfo@gmail.com หรือ info@ctat.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 12.30 น. 

                                                                                                 

**หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่าน ทั้งนี้สมาคมจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องค่าใช้บริการ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใช้งานระบบในวันดังกล่าว กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.       สำเนาหนังรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.       สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทตัวแทน รับรองสำเนาถูกต้อง
3.       สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ20) ของผู้นำเข้า


ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ใบตอบรับepayment - TG.pdf