ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง “จุดเปลี่ยนพิธีการขอคืนชดเชย”

03/5/2018

ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง “จุดเปลี่ยนพิธีการขอคืนชดเชย”

สมาคมฯกำหนดจัดการประชุมหารือร่วมกับสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการยื่นคำขอรับเงินชดเชยตามที่กรมศุลกากรกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรพ.ศ.2524 ทั้งนี้  ซึ่งข้อมูล ข้อเสนอหรือคำแนะนำของท่านสมาชิกนั้น ทางสมาคมจะรวบรวมเพื่อเสนอต่อกรมศุลกากรในการปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวต่อไป

     วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม ITI ชั้น 3 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6711677-8


ดาวน์โหลดใบตอบรับด้านล่างนี้

หารืองานพิธีการชดเชย (61-5-16).pdf