โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

30/12/2016

ขอให้ผู้ประกอบการตัวแทนออกของ(นิติบุคคล) และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ(บุคคล) โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและให้มายื่นแบบคำร้องขอต่ออายุก่อนครบกำหนด

อนึ่ง ตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง และวันหมดอายุได้ทาง e-Tracking

หากสมาชิก(นิติบุคคล) ที่ต้องดำเนินการต่ออายุกับกรมศุลกากร...ต้องยื่นเอกสาร Update ข้อมูลกับสมาคมเพื่อขอหนังสือรับรองสมาชิกฉบับใหม่ (กรุณายื่นล่วงหน้าก่อนครบการต่ออายุกับกรมฯอย่างน้อย 10 วันทำการ แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ) โดยยื่นให้ที่ทำการสมาคมฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ 137-141 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110