ประกาศกรมศุลกากรที่ 175/2560

04/12/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 175/2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจค้น จับ ยึด อายัด และออกหนังสือเรียก

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศกรมศุลกากรที่175/2560.pdf

เอกสารแนบ175/2560.pdf