ค้นหาประกาศ
หน้า   < 1 2 3 4 5 6 7  ... > 
 • ประกาศกระทรวงการคลังตามความในมาตร 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร

  15/11/2017

  ประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และ มาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และประกาศกรมศุลกากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรที่ออกตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว
 • ประกาศกระทรวงการคลัง

  26/03/2017

  เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอาการศุลกากรฯ
 • ประกาศกระทรวงการคลัง

  28/02/2017

  เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับที่ 2)
 • กฎกระทรวง

  28/02/2017

  กำหนดท่าเรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
 • ประกาศกระทรวงการคลัง

  28/02/2017

  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
หน้า   < 1 2 3 4 5 6 7  ... >