ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

09/4/2018

เร่ือง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    ตามคำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 137/2560 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี 2561 กำหนดวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน เป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้หยุดวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดวันสงกรานต์ถึงวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 25561

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้


การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์.pdf