ประกาศการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ(11มิย.61)

07/6/2018

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

อ้างถึงคำสั่งการท่าเรือฯเรื่องวันหยุดตามประเพณีและ
วันหยุดชดเชยประจำปีพ.ศ.2561 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
เป็นวันหยุดชดเชยในวันอาทิตย์ที่15 เมษายน 2561