อาชีพชิปปิ้ง หรือ ตัวแทนออกของเป็นอาชีพเก่าแก่ที่อยู่คู่กับกรมศุลกากรมากว่า 100 ปี ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการ ศุลกากรนำเข้าส่งออกให้แก่เจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุกขนส่ง ซื้อประกันภัยสินค้า ฯลฯ
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน มีสมาชิกเป็นตัวแทนออกของ และขนส่ง รวมทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์สาขาอื่นๆ ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้นกว่า 950 บริษัท อยู่ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ

ประวัติความเป็นมา

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2490 ในนาม "สมาคมชิปปิ้งเฮียบอัง" โดยกลุ่มชิปปิ้งชาวจีนในย่านถนนทรงวาด ซึ่งเป็นย่านธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.324/2490 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2490) ที่ทำการสมาคมแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 873-876 ถนนทรงวาด(ตรงข้ามบริษัทห้องเย็น) อำเภอสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมส่งเสริมสวัสดิการชิปปิ้ง" (SHIPPING WELFARE ASSOCIATION) (ภาษาจีนเรียกว่า "ปอ-กวง-กง-หวย") เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2505 และย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ 2457/3 ถนนพระราม 4 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2511 ย้ายที่ทำการอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่ 137-141 ถนนท่าเรือ(ภายหลัง เปลี่ยนชื่อเป็นถนนสุนทรโกษา ในปี พ.ศ.2525) คลองเตย พระโขนง

ปีพ.ศ. 2512 สมาคมได้เปิด โรงเรียนสถานฝึกอบรมทางวิชาการนำเข้าและส่งออก เพื่อสอนหลักสูตรวิชาชิปปิ้งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร ตามคำแนะนำของ ม.ร.ว.ทองแท่ง ทองแถม อดีตอธิบดีกรมศุลกากรในสมัยนั้น มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมากกว่า 5,000 คน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเรียกไปเป็น “สถาบันอบรมไอ ที ไอ”

สมาคมเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ปัจจุบัน ที่ทำการสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 137-141 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย (ตรงข้ามสนามฟุตบอลสโมสรการท่าเรือฯ) กรุงเทพ 10110 โทร.02-2491995, 02-3502845-61. นายจิ้นซ้ง แซ่จิว
พ.ศ.2490
2. นายกิมฉ่อง แซ่ลิ้ม
พ.ศ.2496
3. นายเตียเกา แซ่อื่อ
พ.ศ.2497
4. นายสุวิช ดิลกวณิช (ชื่อเดิม-นายจิ้นซ้ง แซ่จิว)
พ.ศ.2499 - 2505
พ.ศ. 2505 เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมส่งเสริมสวัสดิการชิปปิ้ง" (Shipping Welfare Association) (ภาษาจีนเรียกว่า "ปอกวงกงหวย") เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2505 และย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ เลขที่ 2457/3 ถนนพระราม 4 ต.คลองเตย อ.พระโขนง กรุงเทพฯ ในช่วงเวลานี้ มีนายกสมาคมฯ 3 ท่าน คือ
5. นายโสภณ กาฬดิษย์
พ.ศ.2507
6. นายบัญชา วรรณศิลป์
พ.ศ.2508
7. นายบุญเย็น ตันไพบูลย์
พ.ศ.2510
พ.ศ. 2511 ย้ายที่ทำการอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่ 137-141 ถนนท่าเรือ ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อถนน 137-141 ถนนสุนทรโกษา ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2513
พ.ศ. 2533 แก้ไขข้อบังคับ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เรียกชื่อย่อว่า “สชท.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Customs Broker and Transportation Heavy Equipment Association of Thailand”(CTAT) ในช่วงเวลานี้ มีนายกสมาคม 4 ท่าน คือ
8. นายทวิช กลิ่นประทุม
พ.ศ.2513 – 2540
9. นายอรุณ สันธนาภรณ์
พ.ศ.2541 - 12 ส.ค. 2542
10. นายชวลิต บุญเกียรติบุตร
พ.ศ.2543 – 2544
พ.ศ.2543 แก้ไขข้อบังคับ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เรียกชื่อย่อว่า “ส.ช.ท.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Customs Broker and Transportation Association of Thailand” (CTAT)
11. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน