ประเภทของสมาชิก


1. สมาชิกสามัญ (ORDINARY MEMBER) ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบอาชีพตัวแทนออกของ และ/หรือผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ และส่งผู้แทนลงสมัครรับเลือกเป็น กรรมการได้

2. สมาชิกสมทบ (ASSOCIATE MEMBER) ได้แก่ บุคคลและนิติบุคคลซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยนอกเหนือจากข้อ 1 ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกเป็นกรรมการได้ มี 2 ประเภทคือ
(1) สมาชิกสมทบบุคคล
(2) สมาชิกสมทบนิติบุคคล

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (HONOURARY MEMBER) ได้แก่ บุคคลและนิติบุคคลที่ได้ช่วยเหลือ อุปการะ หรือทำ คุณประโยชน์แก่สมาคมหรือเพื่อให้เป็นเกียรติยศแก่สมาคม หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมเห็นควรให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ

ประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับจากสมาคม


 1. สมาคมจะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อใช้ลงทะเบียนหรือต่ออายุการเป็นตัวแทนออกของ ตามประกาศกรมฯที่ 13/2549
 2. ได้รับทราบประกาศ ระเบียบ คำสั่งล่าสุดของกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
 3. ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการนำเข้าและส่งออก
 4. ใช้บริการคลินิกแก้ปัญหาพิธีการ ผ่านการตั้งกระทู้ถามบนเว็บบอร์ดจากเว็บไซด์
 5. ใช้บริการแก้ไขข้อมูล ที่สทบ.
 6. รับส่วนลดในการส่งพนักงานเข้าอบรม/สัมมนาที่สมาคมจัดขึ้น
 7. เข้าร่วมอบรม / สัมมนา กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในนามของสมาชิก
 8. รับส่วนลดการซื้อสินค้า อุปกรณ์ สูงสุดถึง 5% จากร้าน Office Depot ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย
 9. รับส่วนลดพิเศษในการซื้อประกันภัยทางทะเล(เฉพาะสมาชิกปัจจุบันเท่านั้น) จาก ไทยศรีประกันภัย จำกัด โทร.02-8787111 ต่อ 7228 ,9041 ,9059 ,9061
 10. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือ ตำรา หรือคู่มือที่สมาคมจัดทำ
 11. ใช้บริการค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรและคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรจากเว็บไซด์
 12. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในงานพิธีการศุลกากร
 13. ลงประกาศ “หาคน หางาน”
 14. ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ และเกื้อกูลกันภายในกลุ่มสมาชิก
 15. ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สมาคมในอัตราพิเศษ
 16. ร่วมไปทัศนศึกษาที่สมาคมจัดขึ้น


อัตราค่าสมาชิก


(1) สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท ค่าบำรุงรายปี 3,500.- บาท/ปี
(2) สมาชิกสมทบ
- นิติบุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท/ปี ค่าบำรุงรายปี 3,000.- บาท/ปี
- บุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500.- บาท ค่าบำรุงรายปี 1,200.- บาท/ปี
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี