ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ขอรับใบสมัคร/ สมัครออนไลน์ได้ที่
  1. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยเลขที่ 137-141 ถนนสุนทรโกษา(ตรงข้ามสนามฟุตบอลสโมสรการท่าเรือฯ) คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร.02-2491995, 02-3502845 , 02-6719662 โทรสาร 02-2495732
  2. สมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมwww.ctat.or.th /สมัครสมาชิก
 2. กรอกใบสมัครและจัดเอกสารหลักฐานแนบ ดังนี้
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 3 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ใบสำคัญคนต่างด้าว / ใบอนุญาตให้ทำงาน(Work Permit)ของผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. แผนที่สถานประกอบการ(พร้อมจุดสังเกตที่เด่นชัด)
  6. แบบแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ(แบบแนบ1) ที่ถูกต้องและเป็นจริง
  7. รายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบจก./หจก. เฉพาะที่ทำงานเกี่ยวกับการออกของ และระบุชื่อพนักงานที่ได้ลงทะเบียนตัวแทนออกของกับกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการลงทะเบียน (แบบแนบ 2)
  8. หลักฐานการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ หรือ ประกาศนียบัตรผ่านผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง
  9. Profile Company ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ (แบบแนบ 3)
  10. หลักฐานการมีโปรแกรมรับส่งใบขนอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง พร้อมรหัสGateway ID
   1. สมาชิกใหม่ที่อยู่ระหว่างทดสอบรับส่งใบขนกับกรมศุลกากร ต้องแจ้ง User ID ที่ได้รับจากกรมศุลกากรให้ฝ่ายทะเบียนสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันที่สมาคมฯออกหนังสือรับรองสมาชิกให้
   2. เมื่อมีการปฏิบัติงานออกของ และได้ส่งใบขนผ่านระบบ E-customs แล้วสมาชิกใหม่ต้องนำส่งสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกมาแสดงต่อสมาคมอย่างน้อย 1 ชุด (ครั้งเดียว)
  11. รูปถ่ายสถานประกอบการ เป็นภาพสีที่คมชัด ขนาดไม่น้อยกว่า 4x6 นิ้ว อย่างน้อย 6 รูป ในมุมต่างๆกัน ดังนี้
   1. รูปถ่ายด้านหน้า ิที่สามารถมองเห็นป้ายชื่อบริษัทชัดเจนอย่างน้อย 2 รูป ไม่ซ้ำกัน (ป้ายบริษัทต้องเป็นป้ายถาวร ขนาดใหญ่พอเหมาะจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมี โลโก้หรือไม่ก็ได้)
   2. รูปถ่ายด้านนอกสำนักงาน มองเห็นบริเวณทางเข้าและรอบนอกทั่วไป อย่างน้อย 2 รูป ไม่ซ้ำกัน
   3. รูปถ่ายบริเวณภายในสำนักงาน แสดงให้เห็นบรรยากาศการทำงานที่มีพนักงาน,เครื่องใช้สำนักงาน,และอุปกรณ์ที่จำเป็น อย่างน้อย 3 รูป ไม่ซ้ำกันขั้นตอนการพิจารณา

 1. ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังสมาคมฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนโดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัครสมาชิก”
 2. คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารหลักฐาน
 3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกแล้วสมาคมฯจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหากคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นสมควรเข้าไปตรวจเยี่ยมก่อนจะตอบรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมจะมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าไปตรวจเยี่ยม ผู้สมัครสมาชิกชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงสมาคมรายปี

 1. สมาชิกสามัญค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาทค่าบำรุงรายปี 3,500.- บาท/ปี
 2. สมาชิกสมทบ
  - นิติบุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท/ปีค่าบำรุงรายปี 3,000.- บาท/ปี
  - บุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500.- บาทค่าบำรุงรายปี 1,200.- บาท/ปี
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี
วิธีการชำระค่าสมาชิก

 1. ชำระเป็นเงินสดที่สมาคมฯ
 2. ชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย“สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย”
 3. ชำระโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย เลขที่ 012-1-44089-3 (กรณีอยู่ต่างจังหวัดขอให้ใช้วิธีโอนเข้าบัญชีเท่านั้น) เมื่อโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเข้าบัญชีไปยังสมาคมที่โทรสาร หมายเลข 02-2495732

การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯได้รับชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงสมาชิกครบถ้วนแล้วซึ่งสมาคมฯจะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกและข้อบังคับให้หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549