ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ขอรับใบสมัคร / สมัครออนไลน์ได้ที่
  1. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เลขที่ 137-141 ถนนสุนทรโกษา (ตรงข้ามสนามฟุตบอลสโมสรการท่าเรือฯ) คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร.02-2491995 , 02-3502845 , 02-6719662 โทรสาร 02-2495732
  2. สมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม www.ctat.or.th /สมัครสมาชิก
 2. กรอกใบสมัคร และจัดเอกสารหลักฐานแนบ ดังนี้
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / ใบอนุญาตให้ทำงาน(Work Permit)ของผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท
  4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. แผนที่สถานประกอบการ (พร้อมจุดสังเกตที่เด่นชัด)
  6. แบบแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ (แบบแนบ1) ที่ถูกต้องและเป็นจริง
  7. รายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบจก./หจก.ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกของทั้งหมดพร้อมระบุผู้ผ่านพิธีการที่ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 (แบบแนบ 2)
  8. หลักฐานการจดทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ หรือ หลักฐานการผ่านหลักสูตรตัวแทนออกที่กรมศุลกากรรับรอง
  9. Profile Company (แบบแนบ 3)
  10. รูปถ่ายสีคมชัดขนาดไม่ต่ำกว่า6x4นิ้ว จำนวนขั้นต่ำ 6 รูป
   1. รูปถ่ายด้านหน้าเห็นป้ายชื่อบริษัทชัดเจนขั้นต่ำ 1 รูป (ป้ายบริษัทต้องเป็นป้ายถาวรจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีโลโก้หรือไม่ก็ได้)
   2. รูปถ่ายด้านนอกสำนักงานบริเวณทางเข้าและรอบนอกทั่วไป จำนวนขั้นต่ำ 2 รูป
   3. รูปถ่ายบริเวณภายในสำนักงานที่มีบรรยากาศการทำงานประกอบด้วยพนักงาน,เครื่องใช้สำนักงาน,และอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวนขั้นต่ำ 3 รูป


ขั้นตอนการพิจารณา

 1. ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังสมาคมฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัครสมาชิก”
 2. คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารหลักฐาน
 3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกแล้ว สมาคมฯจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหากคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นสมควรเข้าไปตรวจเยี่ยมก่อนจะตอบรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมจะมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าไปตรวจเยี่ยม 


ผู้สมัครสมาชิกชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าบำรุงสมาคมรายปี

 1. สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท ค่าบำรุงรายปี 3,500.- บาท/ปี
 2. สมาชิกสมทบ
  - นิติบุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 2,000.- บาท/ปี ค่าบำรุงรายปี 3,000.- บาท/ปี
  - บุคคล ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500.- บาท ค่าบำรุงรายปี 1,200.- บาท/ปี
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี


วิธีการชำระค่าสมาชิก

 1. ชำระเป็นเงินสด ที่สมาคมฯ
 2. ชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย “สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย”
 3. ชำระโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย เลขที่ 012-1-44089-3 (กรณีอยู่ต่างจังหวัด ขอให้ใช้วิธีโอนเข้าบัญชีเท่านั้น) เมื่อโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเข้าบัญชีไปยังสมาคม ที่โทรสาร หมายเลข 02-2495732
การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯได้รับชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงสมาชิกครบถ้วนแล้ว ซึ่งสมาคมฯจะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกและข้อบังคับให้ หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549