รายชื่อสัตว์ที่ห้ามนำเข้าภายใต้การพิจารณาของ "คณะกรรมการ (IBC)”

29/5/2017


รายชื่อสัตว์ที่ห้ามนำเข้าภายใต้การพิจารณา"คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัย และความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง(
IBC)”ตามประกาศของด่านตรวจสัตว์น้ำฯ  

ในกรณีที่สัตว์น้ำเคยถูกอนุญาตให้นำเข้าแต่ต่อมาคณะกรรมการ IBC ไม่อนุญาตเหล่านี้ ขอให้ท่านยึดมติล่าสุดจากที่ประชุมเช่น ปลาช่อนอินเล (Channa harcourbutleri ) ถูกคณะกรรมการ IBCอนุญาตเมื่อปี2553  แต่ต่อมาถูกห้ามเมื่อปี2555 ให้ยึดอัพเดทล่าสุด คือ ห้ามนำเข้า  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 


ายชื่อสัตว์ที่ห้ามนำเข้าภายใต้การพิจารณา"คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัย และความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง(IBC)
.pdf