1

กรอกรายละเอียดบริษัท

2

แนบเอกสาร
ประกอบการสมัคร

3

รอสมาคมฯ
ตอบกลับ

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลที่อยู่บริษัท

ที่อยู่สถานที่ทำการ

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

1. บริษัทฯ เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO

2. บริษัทฯ มีโปรแกรมใบขนผ่านพิธีการศุลการกรระบบอิเล็กโทรนิค (Paperless) ของตนเอง

3. เลือกประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก (กรุณาเลือกธุรกิจที่สร้างรายได้หลักเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

4. งานประเภทใดบ้างที่บริษัทให้บริการอยู่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

5. จำนวนพนักงานในบริษัทฯ

6. บริษัทเป็นสมาชิกสมาคม หรือองค์กรใดบ้าง (ระบุได้มากกว่า 1)