ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

พาณิชย์ยกเลิกประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางเดิมภายใต้ พ.ร.บ. นำเข้าส่งออก

03 Jan 2020
 139

พาณิชย์ยกเลิกประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางเดิมภายใต้ พ.ร.บ. นำเข้าส่งออก

พร้อมเดินหน้าบังคับใช้มาตรการตาม พ.ร.บ. ใหม่

          นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและลดความสับสนของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items) เนื่องจากกรมฯ จะใช้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. TCWMD) เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1540 (UNSCR 1540) ว่าด้วยการยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกรมฯ จะต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูก เพื่อรองรับ พ.ร.บ. TCWMD ซึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องยังคงสามารถส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้ตามปกติ จนกว่ากฎหมายอนุบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

          นายกีรติฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างอนุบัญญัติฯ ภายใต้ พ.ร.บ. TCWMD ในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก พร้อมทั้งพัฒนาระบบ IT (e-TCWMD) เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ กรมฯ จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันก่อนมาตรการจะมีผลบังคับใช้ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน 1385 ต่อ 4710, 4713 และ 4714 สำหรับรายละเอียดของประกาศยกเลิกฯ ข้างต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม