ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

12 Sep 2019
 46

 

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

เรียน  ท่านสมาชิก

 

ด้วยอาคารที่ทำการของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 137-141 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เป็นตึกแถว 3 ชั้นที่สมาคมฯเช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.2513 ปัจจุบันตัวอาคารมีอายุกว่า 50 ปีแล้ว ได้เสื่อมสภาพไปตามอายุ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การท่าเรือฯได้ปรับลดอายุสัญญาเช่า จากเดิม 3 ปี เหลือเพียง 1 ปี เนื่องจากการท่าเรือฯมีโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดคลองเตยและบริเวณใกล้เคียงให้เป็นศูนย์ธุรกิจที่ทันสมัยภายในเวลา 5 ปี นอกจากนี้ กทม.กำลังก่อสร้างสะพานลอยข้ามห้าแยก ณ ระนองใหม่ เพิ่มทางขึ้นลงด้านถนนสุนทรโกษาหน้าสโมสรฟุตบอลการท่าเรือฯ ฝั่งตรงข้ามสมาคมฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก

 

คณะกรรมการฯเห็นว่า สมาคมฯเป็นสมาคมตัวแทนออกของที่ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 70 ปี ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเอง ประกอบกับสถาบันอบรมไอทีไอของสมาคมฯซึ่งจัดอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ หลักสูตรเสริมความรู้อื่นๆ และสัมมนาทางวิชาการให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ห้องอบรมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมจำนวนมากได้และไม่มีที่จอดรถอีกด้วย จึงได้พิจารณาการจัดซื้ออาคารที่ทำการสมาคมของตัวเอง ซึ่งจัดเป็นกิจการที่ต้องกระทำโดยอาศัยมติของที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ ข้อ 35 (15)

 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงปฏิบัติตามตามข้อบังคับฯ ข้อ 35(13) วรรคสอง โดยจัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  ณ ห้องกองทอง ชั้นสอง โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น  (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น)

 

อนึ่ง ตามข้อบังคับฯ ข้อ 35(4) การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีจำนวนสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยไปกว่า 200 บริษัท จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ดังนั้น สมาคมใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกโปรดสละเวลามาร่วมประชุมด้วยตนเองหรือจะมอบให้ตัวแทนมาประชุมก็ได้

 

หากท่านไม่สามารถมาได้และไม่มีตัวแทน กรุณามอบฉันทะให้นายกสมาคมหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนท่าน เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกครบเป็นองค์ประชุม  โปรดใช้ใบตอบรับ/ใบมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ส่งทางอีเมล : info@ctat.or.th  / ctatinfo@gmail.com  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 (ตัวแทนผู้รับมอบกรุณานำใบตอบรับ / ใบมอบฉันทะฉบับจริงไปในวันประชุมด้วย)

 

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล

นายกสมาคม

จดหมายเชิญประชุมและใบตอบรับ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม