ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

EUออกกฎหมายสินค้าที่ใช้ได้สองทางฉบับใหม่ เริ่มใช้บังคับ 9 กันยายน 2564

14 Sep 2021
 115

EUออกกฎหมายสินค้าที่ใช้ได้สองทางฉบับใหม่
เริ่มใช้บังคับ 9 กันยายน 2564

สหภาพยุโรป (EU) ได้บังคับใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use goods) ฉบับใหม่ หรือ Regulation (EU) 2021/821 ซึ่งใช้แทนฉบับเก่าที่ออกเมื่อปี 2552 โดยกฎหมายฉบับใหม่มีสาระสำคัญในเบื้องต้น ดังนี้ 1.กำหนดให้กฎหมายครอบคลุมมิติ“ความมั่นคงของมนุษย์” (human security) เพื่อให้ EU สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ใช้ได้สองทางประเภทใหม่ ๆ ที่เป็นภัยต่อสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของประเทศและนานาชาติ เช่น เทคโนโลยีสอดแนมในโลกไซเบอร์ (cyber-surveillance technologies)

2. ปรับปรุงคำนิยามใหม่ เช่น “ผู้ส่งออก” (exporter) มีความหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง

3. ปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ง่ายขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และให้คณะกรรมาธิการปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าหรือประเทศปลายทางที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษด้วยการออกกฎหมายลำดับรอง (delegated act) เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขกระทำได้ง่ายขึ้นและทันต่อสถานการณ์

4. พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและคณะกรรมาธิการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนการออกใบอนุญาต

5. ประสานงานและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

6. จัดตั้งโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก

7. หารือกับประเทศที่สามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในการแข่งขัน (level playing field) ในระดับโลก

(ข้อมูลข่าวสารจากกรมศุลกากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม