ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเชิญชวนต่ออายุใบทะเบียนผู้ส่งออก-ใบอนุญาตตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

05 Aug 2019
 180

กรมการค้าต่างประเทศเชิญชวนต่ออายุใบทะเบียนผู้ส่งออก-ใบอนุญาตตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

กรมการค้าต่างประเทศ เชิญชวนต่ออายุใบทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานและใบอนุญาตตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ส.ค. – 30 พ.ย. 62 นี้

 

                    นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดต่ออายุใบทะเบียนสำหรับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน (ผู้ส่งออก) และใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (เซอร์เวยเยอร์) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562  โดยสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียน และใบอนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้า (http://ocs.dft.go.th) พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยสแกน (Scan) ส่งผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 

                    ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 กำหนดให้การส่งออกสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรไทยที่กฎหมายกำหนด ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้ามาตรฐานต้องขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จากสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ โดยการขึ้นทะเบียนแต่ละปีมีอายุการใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี และต่ออายุปีละ 1 ครั้ง กรมฯ จึงเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาตฯ ประจำปี 2563 ต่ออายุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

                    สำหรับการส่งออกสินค้ามาตรฐานในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค. - พ.ค. 62) มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 5.03 ล้านตัน มูลค่า 67,914.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเชิงปริมาณขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.21% และในเชิงมูลค่าขยายตัว เพิ่มขึ้น 14.76% โดยสินค้ามาตรฐาน 3 ลำดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ (1) แป้งมันสำปะหลัง มูลค่า 25,512.10 ล้านบาท (2) ข้าวหอมมะลิไทย มูลค่า 19,665.53 ล้านบาท และ (3) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 7,901.04 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน มีจำนวนทั้งหมด 515 บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า มีจำนวน 32 บริษัท และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า มีจำนวน 904 ราย

 

                    ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้า โทรศัพท์ 0 2547 5144 0 2547 51479 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม