ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การขอบัตรอนุญาตเข้าอาคารขนถ่ายสินค้าสุวรรณภูมิ บมจ. การบินไทย ประจำปี 2563

29 Nov 2019
 561

การขอบัตรอนุญาตเข้าอาคารขนถ่ายสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

เนื่องจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการยกเลิก บัตรอนุญาตเข้าอาคารขนถ่ายสินค้าสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แบบชั่วคราว (ชนิดที่ต้องใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่แลก) ตามจุดต่างๆ ใน Terminal ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 โดยจะมีการให้ใช้บัตรอนุญาตประเภท 1 ปี 7 ประเภทแทน โดยบัตรจะมีอายุ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคมของแต่ละปี) ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยจึงขอแนะนำสมาชิกที่มีความจำเป็นจะต้องส่งพนักงานเข้าใช้พื้นที่เขตต่างๆ ของคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เตรียมการล่วงหน้าในการทำงานในช่วงเวลาก่อนสิ้นปี 2562 ดังต่อไปนี้

      1. จัดเตรียมหนังสือแสดงความจำนงขอมีบัตรฯ ตามแบบฟอร์มหนังสือของบริษัท, ห้าง, ร้าน ด้วยรูปแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งหน้าที่ ของบุคคลที่ท่านประสงค์จะขออนุญาตมีบัตรเข้าคลังสินค้า โดยระบุ พื้นที่หลัก และพื้นที่รองให้ชัดเจน ตามภาพด้านล่าง รับรองเอกสารโดย ลายมือชื่อของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตรายางบริษัท

      2. กำหนดให้บุคคลที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานในเขตคลังสินค้า ให้ทำบัตรอนุญาต 1 ปี ประเภทที่ 7 (บัตรนี้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ยกเว้น  อาคารสำนักงานชั้น 2-4 พื้นที่ด้านในของแผนกคลังสินค้าขาเข้า, ภายในคลังสินค้าส่งออก และคลังสินค้าถ่ายลำ) โดยใบอนุญาตประเภทที่ 1 นี้จะออกให้ บริษัท, ห้าง, ร้านละ 1 คน ต่อ 1 บริษัท ในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 10 คน โดยบัตรประเภทที่ 1และ 7 จะมีลักษณะดังภาพด้านล่าง

         3. ส่วนบุคคลอื่นที่ประสงค์จะขออนุญาตมีบัตรเข้าคลังสินค้า ให้กำหนดพื้นที่หลัก และพื้นที่รองให้ชัดเจน โดยเลือกจากบัตรประเภทที่ 2 – 6 หรือ ประเภทที่ 8 ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างที่ เลือกพื้นที่หลัก คือ ประเภทที่ 3 และพื้นที่รองประเภทที่ 4 เนื่องจากผู้ขอ ประสงค์จะใช้พื้นที่หลัก คือ คลังสินค้าขาเข้าของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร (ประเภทที่ 3 ) และพื้นที่รอง คือ คลังสินค้าเร่งด่วน (ประเภทที่ 4)

 

       4. จากนั้นเตรียมเอกสารประกอบการขอมีบัตรอนุญาตเข้าเขตคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด ดังนี้

              4.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, ห้าง , ร้าน ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ขอไว้ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้อำนาจลงนามรับรอง เอกสารทั้ง                      สองให้เซ็นรับรอง โดยกรรมการบริษัทฯ

             4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้ขอมีบัตร โดยเอกสารทั้งสอง ให้รับรองสำเนาโดยลายมือชื่อของบุคคลผู้ขอมีบัตรเอง

       5. เมื่อจัดทำเอกสารตามข้อ - 4. เรียบร้อย ให้ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า ที่ อาคารฝ่ายพาณิชย์และไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง (FF-I) หน่วย  กฎหมายและควบคุมความปลอดภัยดังภาพด้านล่าง

    6. หลังยื่นเอกสารตามข้อ – 4 .ให้กับฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการในการตรวจสอบเอกสารและออกบัตรฯ

    7. ในระหว่างที่ยังไม่สามารถออกบัตรได้ เพื่อบรรเทาปัญหาในการทำงาน หากสมาชิกประสงค์ที่ส่งพนักงานเข้าไปทำงานในเขตคลังสินค้าของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ถ่ายสำเนา หน้าหนังสือแสดงความจำนงขอมีบัตรฯ และให้ติดต่อขอแลกบัตรเข้าคลังชั่วคราวเพื่อใช้ปฏิบัติงานไปก่อน ที่ห้องแลกบัตรเข้าคลังสินค้าในเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.) บริเวณฝั่งตรงข้ามของห้องอาหารสวัสดิการพนักงานการบินไทย ส่วนนอกเวลาทำการให้ติดต่อแลกบัตรชั่วคราวได้ที่ห้อง ห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัย ให้ติดต่อดังภาพด้านล่าง

              

         8. หากพนักงานที่ออกบัตรในข้อ 3. ประสงค์จะใช้พื้นที่อื่นที่ตนมิได้ขอไว้เป็นพื้นที่หลัก หรือพื้นที่รอง เพื่อทำงานในเขตคลังสินค้าของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็ให้ทำเช่นเดียวกับข้อ 7. คือ ถ่ายสำเนา หน้าหนังสือแสดงความจำนงขอมีบัตรฯ และให้ติดต่อขอแลกบัตรเข้าคลังชั่วคราวเพื่อใช้ปฏิบัติงานไปก่อน ที่ห้องแลกบัตรเข้าคลังสินค้าในเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.) บริเวณฝั่งตรงข้ามของห้องอาหารสวัสดิการพนักงานการบินไทย ส่วนนอกเวลาทำการให้ติดต่อแลกบัตรชั่วคราวได้ที่ห้อง ห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัย

        9. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ห้องแลกบัตรเข้าคลังสินค้าในเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.) โทร. 02-137-4602 หรือติดต่อห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัย โทร. 02-137-4607

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม