ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ท่านทราบหรือไม่ ?? การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒

07 Feb 2020
 88

ท่านทราบหรือไม่ “การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องดำเนินการอย่างไร”

บทความโดย : นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี

(รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมศุลกากร)

ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒ บัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อความผาสุกของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศลดอัตราอากรสำหรับของใด ๆ จากอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรหรือยกเว้นอากรสำหรับของใด ๆหรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับของใด ๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของอัตราอากรที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้น ทั้งนี้โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้” โดยการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 ดังกล่าว แม้จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ที่เป็นรายได้ของรัฐ แต่ในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ การสร้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายละเอียดตามแนบ)


ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่
https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-02-07T12-23-53_การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม