ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563

26 May 2020
 401

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563

 

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ดั้งนี้

        ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ดังต่อไปนี้โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

        บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม ลำดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methy) ลำดับที่ 352 พาราควอต (paraquat) ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) และลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์ บิส เมทิลซัลเฟต (paraquat dichloride bis methyl sulfatate)

        ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่4ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปฎิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

        ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

(ประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามเอกสารแนบ)

 

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563 คลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม