ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ

15 Oct 2020
 50

ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก
ระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ

 

คำสั่งจังหวัดตากที่ 2661/0563 เรื่อง ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2161 /2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง การระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก กำหนดกรณียานพาหนะไม่เกิน 4 ล้อ ขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อนุญาตให้มีพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน และต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 37/2536มื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2536 รวมทั้งมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม2559 เรื่อง หลักกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน ประเภทต่าง ๆ จังหวัดตากจึงกำหนด ดังนี้

1. กรณียานพาหนะขนส่งสินค้าของคนไทยที่ออกจากราชอาณาจักรไทย เป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ให้มีพนักงนขับรถ 1คน และพนักงานประจำรถ 1 คน รวมไม่เกิน 2 คน สำหรับพาหนะไม่เกิน 4 ล้อ ให้มีพนักงานขับรถ จำนวน 1คน และต้องกลับข้ามาในราชอาณาจักไทยภายใน 7 ชั่วโมง นับจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้คนขับที่ปฏิบัติตมระเบียบโดยให้ทำการสังเกตการตัวเองอย่างเคร่งครัด หากกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเกินกว่า 7 ชั่วโมงต้องเาข้รับการกักกันในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ จำนวน 14 วันโดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. กรณียานพาหนะขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพมียนมา ที่เข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถ 1คน และรับ-ส่งสินด ณ สถานที่ที่รัฐกำหนดเท่านั้น โดยต้องกลับออกจากราชอาณาจักรไทยภายใน 7 ชั่วโม นับวลาตั้งต่จุดผ่านการตรวจคนข้ามือง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง(แนบท้ายประกาศ)

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม