ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศประชาสัมพันธ์เปิดให้ยื่นโควตานำเข้าสินค้ามะพร้าว ตามความตกลง WTO ปี 2564

13 Nov 2020
 67

กรมการค้าต่างประเทศประชาสัมพันธ์เปิดให้ยื่นโควตานำเข้าสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย

เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ ตามความตกลง WTO ปี 2564

 

           อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้มีการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นประจำทุกปี โดยสำหรับปี 2564 กำหนดให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563

          กรมการค้าต่างประเทศขอเรียนว่าตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ ปี 2563 ถึงปี ๒๕๖5 พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ได้กำหนดปริมาณที่จะจัดสรร และคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับการจัดสรร รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ ไว้ดังนี้

          1. ปริมาณที่จะจัดสรร มะพร้าว 2,317 ตัน มะพร้าวฝอย 110 ตัน เนื้อมะพร้าวแห้ง 1,157 ตัน และน้ำมันมะพร้าวฯ 401 ตัน

          2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรร ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานที่ใช้มะพร้าว มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง หรือน้ำมันมะพร้าวฯ (แล้วแต่กรณี) เป็นวัตถุดิบในการผลิตและดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมการค้าต่างประเทศ

          3. เอกสารประกอบการยื่นขอรับการจัดสรร ประกอบด้วยต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอรับการจัดสรร และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าว มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง หรือน้ำมันมะพร้าวฯ (แล้วแต่กรณี) เป็นวัตถุดิบในการผลิตและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม