ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประชาสัมพันธ์กรมศุลกากรรวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 119 รายการ

18 Jan 2021
 117

ประชาสัมพันธ์กรมศุลกากรได้รวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ(จำนวน 119 รายการ)

 

       มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นการรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อกำหนดทางวิชาการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมีจำนวน 119 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์โยธาและวัสดุก่อสร้าง/กลุ่มผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์

       กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมของไหล /กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร/กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน/กลุ่มผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์/กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิช/กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะและกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

         จะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงป้องกันความเสียหายอันจะเกิดต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ผลิตและผู้นำเข้า/ส่งออก จำเป็นต้องทราบถึงขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า  จึงได้นำข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ มาจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ตรวจปล่อย ผู้นำเข้า/ส่งออก และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ลดข้อขัดแย้ง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงป้องกันการลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า

(ข้อมูลจากกองพิกัดอัตราศุลกากร)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม