ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

WTO เผยแพร่รายการสินค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง กับวัคซีน Covid-19 พร้อมพิกัดศุลกากร

21 Jul 2021
 221

WTO เผยแพร่รายการสินค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน Covid-19

พร้อมพิกัดศุลกากร

องค์การการค้าโลก (WTO) ร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ผู้ผลิตวัคซีน นักวิจัย พันธมิตรนวัตกรรมสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) และ DHL จัดทำรายการสินค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งสินค้าที่ใช้ในการผลิต การจัดจำหน่าย และการฉีดวัคซีน พร้อมระบุพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) ฉบับปี ค.ศ. 2017เอกสารดังกล่าวเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นของสำนักเลขาธิการ WTO เพื่อใช้ประกอบการประชุม WTO Covid-19 Vaccine Supply Chain and Regulatory Transparency Symposium เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยในระหว่างการประชุม ตัวแทนจากภาคส่วนอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ องค์การระหว่างประเทศ และสำนักเลขาธิการ WTO ได้อภิปรายหารือเพื่อหาหนทางรับมือกับ Covid-19 และอุดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ผลจากการประชุมในครั้งนี้ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าดังกล่าว รายการสินค้าฉบับนี้เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจต้องมีการระบุคำอธิบายเพิ่มเติมหรืออาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญและศุลกากร นอกจากนี้ ยังไม่มีผลทางกฎหมาย และไม่มีผลเป็นการยกเลิกการจัดจำแนกประเภทสินค้าที่ประเทศสมาชิกใช้อยู่ในปัจจุบัน ณ ขณะนำเข้า รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิก WTO

(ข้อมูลจากกรมศุลกากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม