ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

EU เตรียมบังคับใช้กฎระเบียบการจำแนกการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์สารเคมี

04 Oct 2021
 76

EU เตรียมบังคับใช้กฎระเบียบการจำแนกการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์สารเคมีฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในปี 64

EU ปรับปรุงกฎระเบียบ (Regulation No. 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Chemical substance and mixtures : CLP) ว่าด้วยการจำแนก การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์สารเคมี และจะมีผลบังคับใช้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 นี้

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการปรับปรุงกฎระเบียบ CLP ในการควบคุมการจำแนกประเภท การติดฉลาก และการบรรจุหีบห่อสารเคมีและสารเคมีในกลุ่มของผสม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ Globally Harmonized System (GHS) ของสหประชาชาติในการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ผู้ผลิตสารเคมีต้องแสดงข้อมูลความอันตรายของสารเคมีที่นำเข้ามาใน EU โดยกำหนดประเภท รายการและเกณฑ์สำหรับการติดฉลากสารเคมี แต่อย่างไรก็ดี กฎระเบียบ CLP ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลความอันตรายของสารเคมี รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสารเคมีผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งตัวแทนสมาคมและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า กฎระเบียบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์บางชนิดและขาดความชัดเจนในประเด็นด้านสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง การจัดการของเสีย การคุ้มครองสุขภาพพลเมืองและเด็ก เป็นต้นต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุม Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL) ครั้งที่ 40 เห็นชอบให้ปรับปรุงกฎระเบียบ CLP ในประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพลเมือง เพื่อจำกัดการใช้สารเคมี เช่น ไมโครพลาสติก เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่ชุมชนและลดการสัมผัสของผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบ CLP จะมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยการจัดหมวดหมู่ใหม่เพื่อจำแนกประเภทสารเคมีที่เป็นอันตราย ประกอบด้วย (1) สารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (2) สารพิษที่ตกค้างยาวนาน (3) สารพิษที่ตกค้างยาวนานมากและสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิต (4) เกณฑ์เฉพาะสำหรับสารที่มีความเป็นพิษต่อภูมิคุ้มกันและระบบประสาทซึ่งเป็นพิษต่ออวัยวะและระบบสืบพันธุ์ และ (5) ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ทางบก (Terrestrial toxicity) ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ CLP ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 และมีแผนที่จะเสนอกฎระเบียบ CLP ที่ได้ปรับปรุงแล้วในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564นายธัชชญาน์พลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ไป EU เฉลี่ยปีละ 8,904.82 ล้านบาท (ปี 2560-2563) คิดเป็นร้อยละ 1 ของการส่งออกสินค้าทุกประเภทไปยัง EU โดยการส่งออกสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ไป EU ในปี 2564 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 5,372.75 ล้านบาท โดยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 44 ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ CLP ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อให้สามารถส่งออกได้โดยไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า

(ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม