ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้ายกระดับการส่งออกสินค้ามาตรฐาน และอำนวยความสะดวกทางการค้าในยุคดิจิทัล

08 Oct 2021
 55

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้ายกระดับการส่งออกสินค้ามาตรฐาน และอำนวยความสะดวกทางการค้าในยุคดิจิทัล

กรมการค้าต่างประเทศปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งออกสินค้ามาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตลอดจนอำนวยความสะดวกรองรับการค้ายุคใหม่ มีผลบังคับใช้ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออกพ.ศ.2503เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้ามาตรฐานแก่ผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

1.กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการกำหนดเงื่อนไการทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. 2564

2.กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

3.กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

4.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

การปรับปรุงกฎกระทรวงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการกำกับดูแลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรหลักสำคัญของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย แป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนการส่งออกอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยการลดขั้นตอนและกระบวนงานที่ซ้ำซ้อน ยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องและค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดเอกสารกระดาษ (Paperless) ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลา ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง นางมนัสนิตย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงฉบับใหม่ยังเปิดโอกาสทางการค้าและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เช่น สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถดำเนินธุรกิจเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานได้ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และพัฒนายกระดับไปสู่การเป็นผู้ส่งออกที่มีศักยภาพซึ่งสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง อันเป็นหัวใจหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้

(ข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าต่างประเทศ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม