ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศ เตือนให้ศึกษารายละเอียดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

22 Oct 2021
 81

กรมการค้าต่างประเทศ เตือนให้ศึกษารายละเอียดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ชัดเจน
ก่อนบังคับใช้ตั้งแต่
10 พฤศจิกายน 2564

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเตือนให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมและศึกษารายละเอียดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ชัดเจน ก่อนบังคับใช้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2564 เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1.กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการกำหนดเงื่อนไขการทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. 2564 

2.กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

3.กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

4.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าสินค้ามาตรฐานทั้ง 9 สินค้า (ข้าวหอมมะลิไทย แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ และปลาป่น) และยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งในสาระสำคัญของกฎกระทรวงแต่ละฉบับ กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงรายละเอียดให้แนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนและลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นตลอดจนสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นได้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการยื่นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน/ขอรับอนุญาต หรือการต่ออายุบางรายการ การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำร้องขอและค่าแบบพิมพ์คำร้องขอ และการปรับปรุงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำของการให้บริการภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้การส่งออกสินค้ามาตรฐานของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก นายกีรติฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมการค้าต่างประเทศมีความพร้อมในการเดินหน้ากำกับดูแลการส่งออกสินค้ามาตรฐานให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับข้างต้น อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ ตอบสนองการค้ายุค New Normal อีกด้วยในโอกาสนี้ จึงขอให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สมาคมการค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมและลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าสินค้ามาตรฐานได้ที่สำนักงานมาตรฐานกรมการค้าต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม