ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

มาตรการบรรเทาปัญหาระหว่างขอบัตรอนุญาตเข้าอาคารขนถ่ายสินค้าสุวรรณภูมิ

18 Apr 2019
 792

มาตรการบรรเทาปัญหาระหว่างขอบัตรอนุญาตเข้าอาคารขนถ่ายสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562      

เนื่องจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะมีการยกเลิก บัตรอนุญาตเข้าอาคารขนถ่ายสินค้าสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แบบชั่วคราว (ชนิดที่ต้องใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่แลก) ตามจุดต่างๆ ใน Terminal ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 โดยจะมีการให้ใช้บัตรอนุญาตประเภท 1 ปี 7 ประเภทแทน โดยบัตรจะมีอายุ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคมของแต่ละปี) ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยจึงขอแนะนำสมาชิกที่มีความจำเป็นจะต้องส่งพนักงานเข้าใช้พื้นที่เขตต่างๆ ของคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้มาตรการทุเลาความยากลำบากในการทำงานในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านดังต่อไปนี้

1.จัดเตรียมหนังสือแสดงความจำนงขอมีบัตรฯ ตามแบบฟอร์มหนังสือของบริษัท, ห้าง, ร้าน ด้วยรูปแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งหน้าที่ ของบุคคลที่ท่านประสงค์จะขออนุญาตมีบัตรเข้าคลังสินค้า โดยระบุ พื้นที่หลัก และพื้นที่รองให้ชัดเจน ตามภาพด้านล่าง รับรองเอกสารโดย ลายมือชื่อของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตรายางบริษัท

2.กำหนดให้บุคคลที่จำเป็นที่จะใช้จำนวนพื้นที่มากที่สุดในการปฏิบัติงานในเขตคลังสินค้า ให้ทำบัตรอนุญาต 1 ปี ประเภทที่ 1 (บัตรนี้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ยกเว้น พื้นที่ด้านในของแผนกคลังสินค้าขาเข้า, ภายในคลังสินค้าส่งออก และคลังสินค้าถ่ายลำ) โดยใบอนุญาตประเภทที่ 1 นี้จะออกให้ บริษัท, ห้าง, ร้านละ 1 คน ต่อ 1 บริษัท ในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 10 คน โดยบัตรประเภทที่ 1 จะมีลักษณะดังภาพด้านล่าง

3.ส่วนบุคคลอื่นที่ประสงค์จะขออนุญาตมีบัตรเข้าคลังสินค้า ให้กำหนดพื้นที่หลัก และพื้นที่รองให้ชัดเจน โดยเลือกจากบัตรประเภทที่ 2 – 6 หรือ บัตรพนักงานผู้รับเหมา ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างที่ เลือกพื้นที่หลัก คือ ประเภทที่ 3 และพื้นที่รองประเภทที่ 4 เนื่องจากผู้ขอ ประสงค์จะใช้พื้นที่หลัก คือ คลังสินค้าขาเข้าของการบินไทยและสายการบินพันธมิตร (ประเภทที่ 3 ) และพื้นที่รอง คือ คลังสินค้าเร่งด่วน (ประเภทที่ 4)

4.จากนั้นเตรียมเอกสารประกอบการขอมีบัตรอนุญาตเข้าเขตคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด ดังนี้

  1. 1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, ห้าง , ร้าน ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ขอไว้ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้อำนาจลงนามรับรอง เอกสารทั้งสองให้เซ็นรับรอง โดยกรรมการบริษัทฯ
  2. 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้ขอมีบัตร โดยเอกสารทั้งสอง ให้รับรองสำเนาโดยลายมือชื่อของบุคคลผู้ขอมีบัตรเอง

5.เมื่อจัดทำเอกสารตามข้อ 1.- 4. เรียบร้อย ให้ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า ที่ อาคารฝ่ายพาณิชย์และไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัยดังภาพด้านล่าง

 

 
   

6.หลังยื่นเอกสารตามข้อ 1. – 4 .ให้กับฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการในการตรวจสอบเอกสารและออกบัตรฯ

7.ในระหว่างที่ยังไม่สามารถออกบัตรได้ เพื่อบรรเทาปัญหาในการทำงาน หากสมาชิกประสงค์ที่ส่งพนักงานเข้าไปทำงานในเขตคลังสินค้าของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ถ่ายสำเนา หน้าหนังสือแสดงความจำนงขอมีบัตรฯ และให้ติดต่อขอแลกบัตรเข้าคลังชั่วคราวเพื่อใช้ปฏิบัติงานไปก่อน ที่ห้องแลกบัตรเข้าคลังสินค้าในเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.) บริเวณฝั่งตรงข้ามของห้องอาหารสวัสดิการพนักงานการบินไทย ส่วนนอกเวลาทำการให้ติดต่อแลกบัตรชั่วคราวได้ที่ห้อง ห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัย ให้ติดต่อดังภาพด้านล่าง

8.หากพนักงานที่ออกบัตรในข้อ 3. ประสงค์จะใช้พื้นที่อื่นที่ตนมิได้ขอไว้เป็นพื้นที่หลัก หรือพื้นที่รอง เพื่อทำงานในเขตคลังสินค้าของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็ให้ทำเช่นเดียวกับข้อ 7. คือ ถ่ายสำเนา หน้าหนังสือแสดงความจำนงขอมีบัตรฯ และให้ติดต่อขอแลกบัตรเข้าคลังชั่วคราวเพื่อใช้ปฏิบัติงานไปก่อน ที่ห้องแลกบัตรเข้าคลังสินค้าในเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.) บริเวณฝั่งตรงข้ามของห้องอาหารสวัสดิการพนักงานการบินไทย ส่วนนอกเวลาทำการให้ติดต่อแลกบัตรชั่วคราวได้ที่ห้อง ห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัย

9.หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ห้องแลกบัตรเข้าคลังสินค้าในเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.) โทร. 02-137-4602 หรือติดต่อห้อง (FF-I) หน่วยกฎหมายและควบคุมความปลอดภัย โทร. 02-137-4607

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม