ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การขอหนังสือรับรองใหม่แบบ Manual

14 Jan 2019
 449

เอกสารการต่ออายุตามแบบฟอร์มที่กรมศุลกากรกำหนดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ชำระค่าบำรุงประจำปี (1 ปีทำการต่ออายุ 1ครั้ง) ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

2. การต่ออายุตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549) ที่ใกล้จะครบ 3 ปี (3 ปี ทำการต่ออายุ 1 ครั้ง ) มีขั้นตอนดังนี้
 

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุของกรมศุลกากรพร้อมจัดพิมพ์เอกสาร

  • ยื่นขอหนังสือรับรองฉบับล่าสุดกับสมาคมฯโดยมีเอกสารดังนี้


  1. สำเนาใบเสร็จการชำระค่าบำรุงรายปี
  2. แบบแจ้งข้อมูลประกอบธุรกิจของผู้สมัคร
  3. รายชื่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทและระบุผู้ผ่านพิธีการที่ลงทะเบียนตามประกาศ ที่ 13/2549
  4. Profile Company (แบบแนบ 3)
  5. สำเนาหนังสือรับรองฯและวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 3 เดือน
  6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีเปลี่ยนชื่อกรรมการให้แนบชุดใหม่ที่มีชื่อกรรมการใหม่พร้อม สำเนาบัตรประชาชนกรรมการใหม่ด้วย)
  7. รายงานการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ณ วันยื่นคำขอต่ออายุ (พิมพ์จาก e-tracking)
  8. รูปถ่ายสีคมชัดขนาดไม่ต่ำกว่า 6x4 นิ้ว จำนวนขั้นต่ำ 6 รูป
     8.1. รูปถ่ายด้านหน้าเห็นป้ายชื่อบริษัทชัดเจนขั้นต่ำ 1 รูป (ป้ายบริษัทต้องเป็นป้าย ถาวรจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีโลโก้หรือไม่ก็ได้)
     8.2. รูปถ่ายที่เห็นเลขที่บ้าน/อาคาร
     8.3. รูปถ่ายด้านนอกสำนักงานบริเวณทางเข้าและรอบนอกทั่วไป จำนวนขั้นต่ำ 1 รูป
     8.4. รูปถ่ายบริเวณภายในสำนักงานที่มีบรรยากาศการทำงานประกอบด้วยพนักงาน,เครื่องใช้สำนักงาน, และอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวนขั้นต่ำ 3 รูป
  9. กรณีมีการเปลี่ยนที่อยู่ให้เพมเอกสาร ดังนี้
     9.1. สำเนาคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
     9.2. แผนที่สถานที่ตั้งใหม่

 

เอกสารตามข้อ (2) – (4) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ctat.or.th เอกสารทุกฉบับลงนามและตีตราประทับ ในการจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้สมาคม กรุณานำมายื่นที่สำนักงานหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ 137-141 ถนนสุนทรโกษา
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

ทังนี้สมาคมจะนำเอกสารดังกล่าวมาประกอบการออก “หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก” ฉบับใหม่ให้แก่สมาชิก เพื่อนำไปใช้ยื่นต่ออายุตัวแทนออกของกับกรมศุลกากรต่อไป


 

ท่านสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนและเอกสารได้ข้างล่างนึ้
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองแบบ Manual

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม