ABOUT BOARD

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

คณะกรรมการบริหารของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

เราเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอาชีพตัวแทนออกของ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับชิปปิ้ง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม