ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)

10 Sep 2019
 447

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. คุณอำนวย กิจวีรกุล กรรมการสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมหารือการยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมการนำผ่านราชอาณาจักร ด้วยกรมศุลกากรได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่หารือปัญหา อุปสรรคในการนำเข้า ส่งออก และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินพิธีการศุลกากรในการนำเข้า ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้  ณ ห้องภาสกรวงศ์  ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

รายชื่อกฏหมายควบคุมการนำผ่านราชอาณาจักร 17 ฉบับ

 1. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
 2. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธ ยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495
 3. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
 4. พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518
 5. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
 6. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
 7. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
 8. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 9. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 10. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 11. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 12. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
 13. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
 14. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
 15. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
 16. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
 17. พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

 

และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร
 2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม