ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกฎระเบียบสุดท้าย (Final Rules) กรณีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการบังคับใช้กฎห

06 Oct 2021
 82

ประกาศกฎระเบียบสุดท้าย (Final Rules) กรณีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการบังคับใช้ กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด และกฎหมายตอบโต้การอุดหนุน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่านำส่งสําเนาประกาศFederal Register Vol. 86 No. 179 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 กรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC)ประกาศกฎระเบียบสุดท้าย (Final Rules) กรณีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการบังคับใช้ กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) และกฎหมายตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ปรับแก้ข้อกําหนดสําหรับการเปิดทบทวนผู้ส่งออกรายใหม่ (New Shipper Reviews) ให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น โดย DOC สามารถปฏิเสธการเปิดการทบทวนฯ ได้ หากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกรายใหม่ ไม่สามารถแสดงข้อมูลหลักฐานว่ามีการซื้อขายสินค้าภายใต้การทบทวนฯ อย่างสุจริต

(2) ปรับแก้ระยะเวลาในการยื่นความคิดเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนและสถานะของอุตสาหกรรมภายใน (Comment Period on Industry Support) โดยต้องยื่นความเห็นล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 5 วันทําการ ก่อนวันประกาศเปิด/ไม่เปิดการไต่สวน และยื่นความเห็นโต้แย้ง (Rebuttal Comments) ภายใน 2 วัน หลังจากนั้น

(3) กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการรับรองรายการสินค้า (Import Certifications)และการซื้อขายสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการ AD/CVD ของสหรัฐฯ

(4) ปรับแก้กระบวนการพิจารณาขอบเขตสินค้า (Scope Ruling) ที่อยู่ภายใต้มาตรการ AD/CVD อาทิการขยายระยะเวลาการพิจารณาขอบเขตของสินค้าจากภายใน 45 วัน เป็น 120 วัน และสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีก 180 วัน เป็นต้น

(5) กําหนดกฎระเบียบใหม่สําหรับการพิจารณากรณีการหลบเลี่ยงอากร (Circumvention Inquiry Procedures) โดยเพิ่มความชัดเจนในขอบเขตและ

อํานาจของ DOC ในการเปิดไต่สวนเอง (Self - Initiation) และกําหนดระยะเวลาการดําเนินการไต่สวน ซึ่งต้องพิจารณาผลชั้นที่สุด (Final Determination) ภายใน 300 วันนับจากวันประกาศเปิดไต่สวน

(6) กําหนดกฎระเบียบใหม่สําหรับการพิจารณาและทบทวนสินค้าภายใต้มาตรการ AD/CVD กรณีได้รับคําขอจากหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ว่ามีเหตุอันควรเชื่อ/สงสัย ได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีการนําเข้าไปยังสหรัฐฯ โดยการหลบเลี่ยงอากรทั้งนี้ ข้อกําหนดตามข้อ (1) - (3) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564และ ข้อกําหนดตามข้อ (4) - (6) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  

(ข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าต่างประเทศ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม