ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2563

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560

เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12

แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

 

 

เพื่อให้การยกเว้นอากรศุลกากร เป็นไปตามประกาศประทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 และการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ยฃนข้อ 75/2 ของส่วนที่ 3 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ. ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ข้อ75/2 ของไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภอย่อย 6307.90.40 และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณเพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ของที่ได้รับยกเว้นอากรจะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยตามประเภอย่อย 6307.90.90 ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้า

หากปรากฏในภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรไม่สามารถหรือมิได้นำไปใช้ผลิตภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ของเข้า ผู้นำเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติ หรือส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาให้ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดดังกล่าวอธิบดีกรมศุลกากรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินหกเดือน

(ข) ผู้นำของเข้าต้องยื่นขออนุมัติก่อนการนำเข้า และจะได้รับการยกเว้นอากรเมื่อได้รับอนุมัติ

การพิจารณาอนุมัติการให้ยกเว้นอากร

ในการนำของเข้า ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีผู้นำของเข้าเป็นประกอบการอุตสาหกรรมผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 ให้ใช้เอกสารเฉพาะในการนำเข้าครั้งแรกดังต่อไปนี้

1. แสดงหนังสือรับรองการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ. 2535(แบบข.2) หรือใบแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) หรือหนังสือรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับต่ออายุ) (กนอ03./6) ของผู้นำของเข้า

2. ยื่นเอกสารแสดงกำลังการผลิตเต็มที่ของโรงงานต่อปี

3. ยื่นเอกสารแสดงการรับรองตนเองของผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตหน้ากากตามแนบท้ายประกาศนี้ ว่าของที่นำเข้ามาจะนำไปผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย6307.90.40 หรือหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 เท่านั้น

(ข) กรณีผู้นำเข้าของมิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ก) ให้ใช้เอกสารหลักฐานในการนำเข้าทถกครั้ง ดังต่อไปนี้

1.ยื่นเอกสารแสดงรายชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตหน้ากาก ที่เป็นลูกค้าในการซื้อของที่ขอยกเว้นอากรศุลกากร

2.ยื่นเอกสารรับรองตนเองของผู้นำของเข้าตามแนบท้ายประกาศนี้ว่าของที่นำมาจะไปผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย6307.90.90 เท่านั้น

3.แสดงหนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ 2535 (แบบ ข 2.) หรือใบแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) หรือหนังสือรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับต่ออายุ)(กนอ.03/6) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตหน้ากาก

4.แสดงเอกสารสัญญาซื้อขายหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าผู้นำของเข้า นำเข้ามาเพื่อส่งให้ผ็ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตหน้ากาก

ให้ผู้นำเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยบันทึกในช่องสิทธิพิเศษของแต่ละรายการระบุเป็น “380”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

(ตามประกาศแนบท้าย)

 

https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-03-30T13-52-50_ประกาศกรมศุลกากรที่612563.pdf

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม